relation 202.0386

Related Keywords

tag 10.0014

Dự toán chi phí xây dựng bổ sung được tính như thế nào?

Hỏi: Bà Trần Thị Thảo Ly (Thừa Thiên Huế) muốn biết chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã đưa chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công vào dự toán chi phí bổ sung để đề nghị thanh toán như vậy có đúng với quy định?

48.999

Sau khi tham khảo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, bà Ly thấy, căn cứ vào hướng dẫn tại Phụ lục số 3 Phương pháp xác định chi phí xây dựng ban hành kèm theo Thông tư thì chi phí xây dựng bao gồm: chi phí chung, chi phí trực tiếp, thuế giá trị gia tăng, chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công và thu nhập chịu thuế tính trước.

Nhưng tại Phụ lục số 4 Phương pháp xác định dự toán công trình bổ sung thì chi phí xây dựng bổ sung (bù giá) lại không bao gồm chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công công trình.

Dự toán chi phí xây dựng bổ sung (bù giá) không bao gồm chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công (Ảnh minh họa, nguồn: internet)

Trả lời:

Căn cứ vào quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì dự toán chi phí xây dựng bổ sung (bù giá) không bao gồm chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công.

Vì thế, việc tính chi phí nhà tạm vào dự toán chi phí xây dựng bổ sung (bù giá) để thanh, quyết toán công trình là không phù hợp quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng

22.0033--3

Liên hệ xóa tin: [email protected]